Keresés

A mindennapokból

003_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Névnap:

Ma : Nándor

Időjárás:

A „Nap gyermekei” pályázat szavazása az alábbi linken lehetséges.

Kérlek, szavazz óvodánkra!

Juttasd el ezt a linket másokhoz is, hogy szavazhassanak. (Egy IP címről csak egy szavazat adható)

https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/nap-gyermekei/palyazatok/#10114

palyazat

A beérkezett pályázatokra a közönség 2021. június 7. 00.00 órától 2021. június 18. 23:59 óráig szavazhat, majd a 10 legtöbb szavazatot begyűjtő óvodai csoport a zsűri döntésétől függetlenül 100.000 Forint értékű sportszer csomagot kap a Lifestyleshop.hu és Rider felajánlásával.

A döntésről 2021. június 22-ig értesítik a pályázat résztvevőit, de az eredmény megtekinthető lesz a pályázat weboldalán is.

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2020-ban ismét pályázatot nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz a bázisintézményi cím elnyeréséért.

A címet újabb 3 évig viselhetjük, és haladhatunk tovább a szakmai megújulás útján.

Tapasztalataink szerint a pedagógus kollégáknak nagy igénye van a szakmai kapcsolatok kialakításra, gyakorlati tapasztalatcserére, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtésére. Pályázatban való részvételünkkel ehhez kívánunk bázist, találkozási helyet nyújtani intézményünkben, folytatni a megkezdett sikeres munkát, amit 2017-től végzünk.

Vállaltuk, hogy sikeresen működő jó gyakorlatainkat megismertetjük a régió pedagógusaival, hogy konzultációs-, képzési lehetőségeket biztosítunk óvodánkban az óvodapedagógusoknak intézményvezetőknek.

Méltán lehetünk büszkék a cím ismételt elnyerésére.

2020.04.21.

Barcza Béláné intézményvezető, bázisintézményi koordinátor

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára. Egy tudományos módszer, amivel a gyerekek boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak. A Boldogságóra program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettünk ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk az iskolai oktatásban.

http://boldogsagora.hu/tajekoztato/

Óvodánk is pályázik a „Boldog óvoda” címre.

A Pályázat céljait, és feltételeit itt olvashatják.

http://boldogiskola.hu/cim-elnyerese/#ujboldogiskola

A pályázattal elnyerhető Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – még ebben a tanévben legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan megtartanak egy boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

Barcza Béláné Intézményvezető

Ismét megvalósult, majd lezárult egy ESZA által finanszírozott TÁMOP – projekt, melyben a város valamennyi óvodája részt vett és tagintézményenként valósított meg.

A pályázatot a fenntartó nyújtotta be és számolja el.

Mit nyújtott a Vadvirág Óvodának a pályázatban való részvétel?

Programmegvalósítás: Óvodánkban a projekthez kapcsolódóan megvalósult két óvodai program a szülők, a családok bevonásával, melynek finanszírozása a pályázati keretből történt.

Ősszel a takarítási világnap alkalmával a Dolgozni szaporán program megszervezésével szólítottuk meg a szülőket az óvoda és környékének rendbetételét, kitakarítását célul tűzve és tavasszal az Én kis kertet kerteltem program keretében óvodai kiskerteket és fűszernövény kertet alakítottunk ki.

Képzések: 7 képzésen 9 óvodapedagógusuk vett részt, és szerzett tanúsítványt. Kiegészítettük Pedagógiai programunkat a pályázat feltételeihez igazodva a képzéseken megszerzett és megerősített szakmai ismeretek birtokában (honlapunkon már ezt a kibővített Pedagógia programot olvashatják).

Eszközbővítés: Három csoportszobába vásároltunk új asztalokat és székeket, valamint a tornaszobába olyan tartószerkezet került felszerelésre, melyen a hozzá vásárolt Ayres mozgásfejlesztő eszközöket használni tudjuk.

Emellett szakmai munkánkat és a pályázathoz kapcsolódó dokumentálást, irattárazást archiválást segítő irodai anyagokat is a pályázat keretéből sikerült finanszírozni, óvodapedagógusaink pedig a programmegvalósításban végzett munkájukért bérezésben részesülhettek.

Válogatás >> itt látható <<a projekthez kapcsolódó képekből.

A 2012. április 1. és november 30. között megvalósuló pályázat keretében történt meg a „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Vadvirág Óvodában.”

Mit adott nekünk a projekt?

 • Akkreditált képzéseket
 • Szakmai felkészítést a referencia intézményi működésre
 • 3000000 Ft vissza nem térítendő támogatást, melynek jelentős részét a referencia intézményi működést segítő eszközökre költöttük (laptopok, projektor állvány, multifunkciós nyomtató)
 • Hálózati együttműködési lehetőséget, konzultációs lehetőséget más referencia intézményi címre pályázó társintézménnyel

Mi történt a megvalósítás során az óvodában?

Két team alakult a projekt során, akik a szakmai megvalósításban tevékenyen dolgoztak. Munkánkat szaktanácsadók segítették

Elkészítettük a referencia intézményi szolgáltatás eljárásrendjét:

 • Kidolgoztuk a „Jó gyakorlatok” átadásának, a mentorálásnak, a szakmai rendezvények tartásának eljárási szabályozást, illetve kommunikációs tervet készítettünk.
 • Beillesztettük a Szervezeti és Működési Szabályzatunkba és Pedagógiai Programunkba a működési szabályozókat, a hozzájuk kapcsolódóan megfogalmazódó célokat, elveket.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a projekt fenntartás alkalmával az esélyegyenlőség érvényesülésére:

 • Valamennyi óvodapedagógusunk egyenlő eséllyel vehetett részt továbbképzésen, figyeltünk a gyes-en levő kolléga képzésbe történő bevonására is. 13 fő vett részt képzésen, felkészítésen.
 • Belső képzést szerveztünk esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában: Valamennyi dogozónk részt vett azon a szakmai előadáson, amit a sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséről Török Lajosné óvodapedagógusunk tartott „Neveljünk együtt” címmel.

A környezettudatos magatartás előtérbe helyezése érdekében

 • Tudatosan törekedtünk arra, hogy a projekt alkalmával sem szennyezzük környezetünket, és ne használjunk a kelleténél több anyagot fel. Ezért pl. jegyzeteinket a team munka alkalmával újrahasznosított papírra készítettük el, és ezt használtuk a projektzáró jelentés elkészítése alakalmával is.
 • Felvállaltuk, hogy a környezettudatos magatartást elősegítő óvodai programjainkat, akcióinkat bővítjük, így a szelektív papír-, italos karton- és használt elemgyűjtés mellé megszerveztük októberben a takarítási világnap alakalmából a szülők bevonásával az óvoda őszi udvarrendezését, virágosítását, takarítását is.

A projekt előrehaladását az elvárásoknak megfelelően dokumentáltuk, fotók készültek a programjainkon és a nyilvánosságra hozatal érdekében tájékoztattuk a szülőket, partnereinket a projektről, melyről óvodánk falán kitett tábla, valamint honlapunkon megjelent ismertető is tanúskodik.

A meglévő előminősítés után, a Vadvirág Óvoda tavasszal pályázik a referencia intézményi minősítés megszerzésére, hogy szakmai szolgáltatói feladatait, mint mintaóvoda hivatalosan is elláthassa.

A pályázat 2012. április 1. és november 30. között valósul meg óvodánkban.

Címe: „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Vadvirág Óvodában.”

Szakmai előminősítési eljárás keretében - melyet az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft végzett - intézményünket érdemesnek találták arra, hogy referencia-intézményként működjön a későbbiekben.

Óvodánk szakmai előéletét a meglévő intézményi dokumentumok is hűen tükrözik, melynek alapján a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény vagyunk, alkalmasak arra, hogy referenciahely legyünk.

Ez az előminősítés feljogosított bennünket arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázatban részt vegyünk.

A TÁMOP 3.1.7. pályázat eredményeként óvodánk vissza nem térítendő támogatás formájában 3 000 000 Ft-ot nyert az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, mely nevelőközösségünk képzését célozza, valamint lehetőséget biztosít olyan eszközök beszerzésére, melyek a referencia intézményi szolgáltatást segítik.

Jó gyakorlataink átadásával, terjesztésével, a kompetencianevelés gyakorlati megvalósításának bemutatásával, mentori szolgáltatással szeretnénk segíteni az érdeklődő óvodákat, óvodapedagógusokat a tudatos, tervszerű hatékony nevelőmunka megvalósulásában, kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá tételében.

Ennek szellemében szervezzük szakmai rendezvényeinket is, melyen fogadjuk az innovatív intézményeket.

Óvodánk ismét pályázatot nyújtott be a Humán Fejlesztési Operatív Program keretében, melynek célja: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára.


A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. (A részletek a következő hivatkozáson is olvashatók: http://www.nfu.hu/content/2983)

A pályázaton csak a HEFOP 3.1.2 és 3.1.3 alintézkedés kiírásain támogatott közoktatási intézmények vehetnek részt, a program végrehajtásában érintett óvodai csoportokban, azokon a kompetencia területeken, amelyekre a támogatott pályázati projekt megvalósítása vonatkozott.
A pályázat tartalmának összhangban kell lennie a HEFOP 3.1. intézkedés nyertes pályázata nyomán a közoktatási intézmény által módosított pedagógiai programmal.
Mivel óvodánk is részt vett HEFOP 3.1.2. pályázatban, és óvodai nevelési programunkat a kompetencia alapú óvodai nevelésnek megfelelően módosítottuk, sikerrel pályázhattunk a HEFOP 3.1.3/B-09/03. projektre.
Az általunk benyújtott projekt címe: „Egyenlő esélyek biztosítása kompetencia alapú neveléssel a Vadvirág Óvodában”
A projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó terveink:
Mint az eredeti HEFOP 3.1.2. pályázatban részt vevő intézmény, szerződésben vállalt kötelezettségünk a program fenntarthatósága a pályázati ciklus lezárulta után öt évig, jelen esetben 2012-ig.
Módosított helyi nevelési programunk, mely tartalmazza a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit, a továbbiakban is nevelőmunkánk alapját képezi, az óvoda valamennyi csoportja számára. Nevelőmunkánk során a pályázatban igényelt eszközöket folyamatosan használják óvodásaink.
A fenntarthatóságot biztosítja továbbá, hogy az óvodában minden pedagógus rendelkezik a kompetencia alapú óvodai programcsomag használatát célzó alapozó felkészítéssel (tanúsítvánnyal igazolható), valamint az óvodapedagógusok nagy számban vettek részt a témához kapcsolódó továbbképzéseken, ezért ismerik, és jól alkalmazzák a szükséges eszközöket.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása mellett intézményünk folyamatosan részt vesz a programterjesztésben, szakmai napok szervezésével, melyet két óvodapedagógusunk tart, mentori és képzői végzettséggel. Ezt a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánjuk.
Az óvoda vezetője és helyettese biztosítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka folyamatos szakmai irányítását, ellenőrzését, értékelését valamint a projekt megvalósulásának elemeit. Az óvoda vezetője látja el a menedzselési feladatokat.
A tartósan magas színvonalú munkavégzést garantálja az óvodában működő minőségirányítási rendszer, melyet helyben dolgoztunk ki.
Két szakmai munkaközösségünk szintén az eredményes óvodai nevelőmunkát segíti elő.
A projekt elszámolható összköltsége 4 000 000 Ft, melyet teljes egészében játékeszközökre fordítottunk. A támogatási szerződést az intézmény vezetője 2009. június 3-án írta alá, és jelenleg a beszerzés fázisában tartunk.

A projekt az alábbi eszközökkel biztosítja a kompetencia területek feldolgozásának eredményesességét:

 • Külső világ tevékeny megismerése: óriás természetszőnyegek (játszószőnyeg), állatfigurák (házi-, erdei-, tengeri- és vadállatok), homok-víz terepasztalok, pályák zsilippel, kikötővel (vizező játék), mikroszkóp szettek, nagyító dobozok kisebb és nagyobb méretben, földgömbök, szelektív hulladékgyűjtő edények, komposztáló
 • Ének, énekes játékok, zenehallgatás: hangszerkészletek, hangszer lottók
 • Vers, mese, báb, drámajáték: Meseládikók (alapegységek + bábos egységek + kreativitást fejlesztő egységek), fejbábok
 • Mozgás, udvari játék: lábbal hajtós kétkerekű járművek (nagymozgás és egyensúlyérzék fejlesztéséhez)
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközei: rehabilitációs hinta, lábbal hajtós kétkerekű járművek
 • Nevelőmunkát segítő eszközök: digitális fényképezőgépek memóriakártyával, laptopok (notebook-ok)
Az óvodába járó gyermekeket a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez kívánjuk juttatni, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését.
Az eszközök megléte, használata a tehetséggondozást is nagymértékben segítik, ezért választottunk több olyan eszközt, ami ezt biztosíthatja.

A projekt célja

Rövid távú konkrét cél:
 • Az óvodába járó gyermekek a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését. Célunk, hogy az intézménybe járó gyermekek 100 %-a hozzájuthasson e lehetőségekhez, mivel sokuk (min. 30%) erősen ingerszegény környezetben él.

Hosszabb távú, általános cél:

 • az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása
 • a gyermekek általános képzettségi szintjének javítása
 • ezáltal a foglalkoztatottsági szint javítása
 • a hátrányos helyzetből adódó leszakadás csökkentése
 • a társadalmi beilleszkedés elősegítése
 • környezettudatos magatartás kialakítása

Projekt célcsoportjai:

 • Pedagógusok (13 fő): bővíti a módszertani lehetőségeiket a változatos eszközök használata
 • Óvodánkba járó gyermekek (166 gyermek): sokoldalú ismeretszerzési lehetőség biztosítása
 • Az ingerszegény környezetben élő családok (30%): a helyzetükből adódó hátrányok csökkentése az eszközök, játékok biztosításával.

Barcza Béláné
intézményvezető

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2011 nyarán meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázati kiírására beérkezett „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Vadvirág Óvodában” című pályázatot a Közreműködő Szervezet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Eredményeként óvodánk vissza nem térítendő támogatás formájában 3 000 000 Ft-ot nyert az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. Ebből az összegből nevelőközösségünk tagjai a következő 8 hónapban olyan képzéseken vehetnek részt, melyek segítségével a referencia intézményi szolgáltatás biztosítására készülünk fel. Ezen kívül még óvodapedagógusaink részt vehetnek módszertani, pedagógiai kultúrájukat szélesítő akkreditált képzéseken is.

A pályázat lehetőséget biztosít olyan eszközök beszerzésére is, melyek a referencia intézményi szolgáltatást segítik. Így nyomtató, projektorállvány és laptopok kerülnek beszerzésre.

Intézményünk 2005. márciustól 2007. májusig egy nyertes, az Európai Unió által társfinanszírozott projektben vett részt, mely a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg. A projekt címe: „Térségi Iskola-és Óvodafejlesztő Központok – röviden TIOK - megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében”.


A fő konzorcium: K-EMÖPI (a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet) volt, 12 kedvezményezett konzorciumi taggal, mely a Közép- Dunántúli régió, három megye közoktatási intézményeinek (óvodák, általános iskolák, középiskolák és szakiskolák) együttműködésével alakult meg. E konzorcium egyike óvodánk, a Vadvirág Körzeti Óvoda, Veszprém városból egyedüli óvodaként.

Kettő éven keresztül teszteltük a fejlesztők által kidolgozott kompetencia alapú óvodai programcsomagot.
A kompetencia: alkalmazható, felhasználható tudás kialakítását jelenti, vagyis az ismeretközpontú oktatás helyett a képesség köré rendelt ismereteket. Ez történik óvodai nevelésünkben.
A tesztelésben négy óvodai csoportunk vett részt:
•    130 fő 3-4-5-6-7 éves korú gyermek,
•    8 fő óvodapedagógus,
•    1 fő projektkoordinátor,
•    az intézményvezető (mint a projekt menedzsere)
A projekt teljes támogatási összege: 517 524,17 Euró (125 209 800 Ft). Ebből az intézményi finanszírozás: 4,5 millió Ft volt.
Mit adott a Vadvirág Óvoda nevelőtestületének a projektben való részvétel?
-    Módszertani megújulást
-    Szakmai kapcsolatokat
-    Újfajta képzési lehetőségeket, melyek a vezetői, és egyéni kompetenciák bővüléséhez segítettek hozzá az óvoda pedagógusait. (a 2 év alatt 13-féle képzésen, 15 kolléga, 30 tanúsítványt szerzett)
-    Eszközfejlesztésre nyílt lehetőségünk, 1,5 millió Ft értékben
-    Segítséget nyújtott minőségbiztosítási rendszerünk fejlesztéséhez
Mit adott a hozzánk járó gyermekeknek?
-    aktív, cselekvésbe ágyazott élményszerzést
-    képességeiknek megfelelő fejlődést
-    tapasztalatokat szereztek arról, hogy egy probléma megoldására több jó megoldás lehetséges
A pályázat fenntarthatóságát 2012-ig kell biztosítani.

A 2007-2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportunkba bevettük a kompetencia alapú nevelést, és helyi nevelési programunkba is beépítettük azt, melynek szakértői vizsgálata folyamatban van. Valamennyi, óvodánkban dolgozó óvodapedagógusunk elvégezte a programcsomag alkalmazásához szükséges képzést.
Óvodánkban több alkalommal szerveztünk szakmai napot, ezzel egybekötött kiállítást, gyakorlati bemutatót az érdeklődő kollégáknak, intézményvezetőknek.
A K-EMÖPI és a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében két alkalommal is helyet adtunk óvodánkban képzésnek, melyet két képző kollégánk tartott.
Egy óvónőnk felkérésre mentorként segíti a kompetencianeveléshez csatlakozni kívánó óvodapedagógusok munkáját.
Keressük a lehetőségeket újabb Európai Uniós pályázatokban való részvételre, kialakult jó gyakorlatunk továbbadása érdekében.

Szívesen fogadjuk a kompetencia nevelés iránt érdeklődő intézmények nevelőközösségeit óvodánkban.

Barcza Béláné intézményvezető, projektmenedzser és Török Lajosné, óvodavezető helyettes, projektkoordinátor

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Ellenőrzött honlap