Keresés

A mindennapokból

024_1.jpg

GTranslate

Hungarian English French German

Ellenőrzött honlap

Időjárás: (2)

Időjárás, 28 Április
Időjárás: Veszprém
+9

Max.: +11° Min.: +7°

Páratartalom: 57%

Szél: ESE - 18 KPH

2020 tavaszán ismét pályáztunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, melyet sikeresen elnyertünk további 3 évre.

Szeretném bemutatni a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda egyéb, nem minősített jó gyakorlatait, innovációit. (részlet a pályázati anyagból)

Zöld Óvoda – a Zöld jeles napokhoz kapcsolódó Zöld óvodai programok az óvodában

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2011. (az első Zöld óvoda cím megszerzése)

Cél a környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, Zöld Jeles Napokhoz kapcsolódó óvodai programok szervezése, illetve a családok, a kollegák környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a különböző óvodai programok (szelektív hulladékgyűjtés, állatgondozás, kert és udvargondozás) koordinálásával.

A Zöld Jeles Napok családok bevonásával történő megvalósításához segédanyagot, projektterveket készít ehhez a munkaközösség.

Ehhez kapcsolódó jó gyakorlatunk: Természetfigyelő –, öko tábor szervezése az óvodában

Évente, a nevelési év végén szervezünk egy hetes Természetfigyelő tábort, ahol a gyermekek játékos kísérletekkel, vizsgálódással ismerkedhettek meg szűkebb és tágabb környékünk faunájával és flórájával, természeti kincseivel. Ennek a tábornak jó gyakorlata is hosszú évekre (1992-től rendszeresen szervezett program) nyúlik vissza.

Dokumentációs rendszer az óvodában

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2008.

Cél egységes dokumentációs rendszer létrehozása, mely - azon túl, hogy tükrözi nevelőmunkánkat - áttekinthető, követhető, érthető és értékelhető. Jól látható, jól követhető módon tartalmazza a kompetencia alapú nevelés tartalmi és módszertani alkalmazásait, valamint célokat, feladatokat, az alkalmazás eredményeit tartalmazza. Segíti a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósítását és általa a nevelőmunka hatékonysága, minőségének növelése megvalósul. A csoportnapló, a gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentáció tartalmilag egyaránt egymásra épül, összhangban van.

Különleges bánásmódú gyermekek (SNI, BTMN, HH, Tehetséges) gyermekek nevelése az óvodában

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2005-től fogadunk SNI gyermeket.
  • Tehetséggondozási gyakorlat – tehetségműhely 2018-től (korábban hosszú évekig volt: Zene-ovi)

Cél: a pedagógusok munkájának, az eredményes óvodai inkluzív nevelésnek segítése. Az SNI gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tükrözze a tudatos, tervszerű fejlesztőmunkát, a szakemberekkel való kapcsolat rendszerességét, hatékony együttműködést.

  • jó gyakorlat megosztásának formája: Interaktív műhelymunka keretében

Szakmai kapcsolat határon túli magyar óvodával

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2008. (az első együttműködési megállapodás megkötésének ideje) 2015. (Tartalmában megújított együttműködés kezdete)

Cél: határon túli magyar óvodával való kapcsolat felvételének, tartalmának megosztása, ötletadás a szervezéshez, a szakmai kapcsolat programjainak tervezéséhez, megvalósításához.

Valamennyi jó gyakorlatra igaz:

  • A jó gyakorlatok megosztásának formája lehet: Interaktív műhelymunka keretében
    • jó gyakorlat humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: az óvodai tevékenységekhez kapcsolódó eszközökkel.

2020. 04.22.

Barcza Béláné intézményvezető bázisintézményi koordinátor

A https://iskolataska.educatio.hu oldalon megújult a jó gyakorlat felület. A megújult jógyakorlat-gyűjteménybe egyéni vagy intézményi jó gyakorlatok, illetve az adaptáció támogatására is felkészített, egyéni vagy intézményi bevált jó gyakorlatok kerülhetnek be. A szakértők által értékelt jó gyakorlatok adatbázisa mellett - a pedagógiai innovációk támogatása érdekében - „Ötlettár” is létesült.

Óvodánk jó gyakorlatai ”BEVÁLT JÓ GYAKORLAT”-ként folyamatosan ismét feltöltésre kerülnek az új elvárásoknak megfelelő formában.

Mi az a BEVÁLT JÓ GYAKORLAT?

„A köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek együttese, amely integrálódott a köznevelési intézmény egészének működésébe. Az intézmény feladatainak ellátásában dokumentálható minőségi többletet, fejlődést eredményez, és összhangban van az ágazati és intézményi szabályozó dokumentumokkal. Jogtiszta, kipróbált, alkalmazása dokumentált, eredményessége és hatása bemért. Adaptációjának feltételei kidolgozottak, más intézmények számára is példaként szolgál, fenntartható, koncepcióját megtartva továbbfejleszthető.”

A jó gyakorlatok és a bevált jó gyakorlatok szakértői értékelési eljáráson vesznek részt. Az eljárásrendben meghatározott kritériumok teljesítése esetén a jó gyakorlatok, bevált jó gyakorlatok 3 évre kapnak megjelenési lehetőséget az Iskolatáska jógyakorlat-gyűjteményében.

Óvodánk az új eljárásrendnek megfelelő bevált jó gyakorlata a

A „Trombita harsog, dob pereg” Nemzeti ünnep az óvodában, valamint a „Mozdulj! – Gyógyulj!” Láb és tartásjavító játékos mozgások az óvodában című, valamint a „Világra - szóló” – Külső világ tevékeny megismerésének tervezése >>ide kattintva<< már elérhető.

Kérjük, tekintse meg a jó gyakorlatok ismertetését tartalmazó anyagot!

Jó gyakorlatainkat számos intézmény átvette, sikerrel alkalmazza. Az erről szóló visszajelzésekről honlapunkon >>ezen a hivatkozáson<< olvashat.

Várjuk az érdeklődést, az adaptálással kapcsolatos megkeresést.

Barcza Béláné

óvodavezető,
Vadvirág Körzeti Óvoda

Mentorálás a Mosonmagyaróvári Bóbita és Kékcinke óvodában.

A mosonmagyaróvári óvodák a „Mozdulj – Gyógyulj! Láb- és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában” c. jó gyakorlatot vették át, és építették be saját pedagógiaiprogramjukba. Az óvodákban megtartott szakmai nap keretében került sor a mentorálásra, az adaptáció nyomon követésére. A két jó gyakorlat-gazda, mentor óvodapedagógus meglátogatta az intézményeket és a nevelőközösség beszámolt a helyi alkalmazás sikerességéről. Bemutatták az eszközöket, amelyeket folyamatosan készítenek és gyűjtenek a mozgásos játékokhoz. Szakmai konzultáció keretében tanácsokkal, ötletekkel segítették további munkájukat a mentorok. Az óvodapedagógus kollégák, - Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea -mindkét intézményben megerősítették, hogy az óvodában rendszeresen végzett láb- és tartásjavító prevenció elengedhetetlen, hiszen tapasztalatuk szerint, nagy százalékban vannak ilyen jellegű problémák az óvodás gyermekeknél. A szülők is örülnek ennek a lehetőségnek.

Óvodánk jó gyakorlatai


1. "Mozdulj! - Gyógyulj!" Láb- és tartásjavító játékos mozgások az óvodában

A jó gyakorlatot alkalmazók számára kiszélesíti az óvodapedagógusok mozgásos játék repertoárját, konkrét gyűjteményt kapnak a láb és tartásjavító tevékenységekhez. Képessé válnak arra, hogy a mozgásos gyakorlatokba beépítsék a kompetencia alapú nevelés eszközrendszerét. Alkalmazása elősegíti az ismeretek komplex feldolgozását. Ezáltal a gyermekek egészségesebbek lesznek, megnő a mozgás iránti szeretetük és igényük. Megvalósul a prevenció.


2. „Világra – szóló” Külső világ tevékeny megismerésének tervezése

A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá válik.

Ráirányítja az óvodapedagógusok figyelmét a komplex, átgondolt, éves tervezésre.

A jó tervezéssel a gyermekek kompetenciáinak fejlesztését segíti oly módon, hogy a gyakorlati megvalósítás során változatos, színes tapasztalatszerzési, ismeretszerzési lehetőségeket biztosít.

Nyomon követhető az óvodapedagógus tudatos tervező munkája, módszertani felkészültsége.

A külső világ tevékeny megismeréséhez komplex módon kapcsolódnak a különböző tevékenységi formák, beépítésre kerülnek a kompetencia alapú óvodai programcsomag egyes elemei.


3. „Trombita harsog, dob pereg” Nemzeti ünnep az óvodában 

Alkalmazása segíti az óvodás gyermek közösségi nevelését, hazaszeretetre nevelését, a szülőföld iránti érzelmi kötődést. Elősegíti az ismeretek, élmények komplex módon történő, tevékenységekbe ágyazott feldolgozását, az ünnephez kapcsolódó hagyományok ápolását, beépülését mindennapi életükbe. Differenciált módon fejleszti a gyermekek kompetenciáit mind az érzelmi, anyanyelvi, szociális nevelés területein. Így hozzájárul az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott nevelési célok megvalósulásához, a hazaszeretet, mint erkölcsi érték közvetítésével, a nemzeti identitás-, szemléletformáláshoz.

Jó gyakorlataink letölthetők az említett honlapról.


4. Szakmai dokumentációs rendszer az óvodában

A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához a csoportnapló, gyermekek fejlődésének nyomon követése és a gyógypedagógiai dokumentumok egységével.

Megvalósul a szakmai dokumentumok és a gyakorlat összhangja, egymásra épülése az országos alapprogram és a HOP alapján

Létrejön a nevelőmunkát tükröző egységes dokumentáció – áttekinthetően, követhetően, érthetően és értékelhetően.

Megvalósítható általa a nevelőmunka hatékonyságának, minőségének növelése.

Ez a jó gyakorlatunk, melyet 2010-ben több intézmény adaptált, a törvényi változásoknak megfelelő módosítás alatt áll, 2015-2016-ban ismételten feltöltésre kerül, és elérhetővé válik!


A jó gyakorlatok átvételének feltételeiről érdeklődni Barcza Béláné óvodavezetőnél lehet.

Érdeklődés „Jó gyakorlataink” iránt

2013-ban ismét több intézménnyel kerültünk szakmai kapcsolatba. Előminősített Referencia intézményként nyújtottunk igény szerinti szolgáltatást.

Elsősorban a TÁMOP 3.1.11/12 Óvodafejlesztési projekt keretében vettek át jó gyakorlatokat óvodánktól, de érdeklődés mutatkozott egy egységes gyógypedagógiai intézmény részéről is. Ők szintén pályázat, a TÁMOP 3.4.2. A/11-2 projekt keretében és finanszírozásában vehették át jó gyakorlatainkat.

Jó gyakorlat
Átadó pedagógusok
Átvevő intézmény
Átadás/átvétel
„VILÁGRA – SZÓLÓ A külső világ tevékeny megismerésének tervezése”
Lattenstein Jánosné és Török Lajosné óvodapedagógusok
Mosonmagyaróvár, Kékcinke óvoda
2013. 06. 13.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Mosonmagyaróvár, Kékcinke óvoda
2013. 06. 13.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Mosonmagyaróvár, Bóbita óvoda
2013. 10. 28.
„VILÁGRA – SZÓLÓ A külső világ tevékeny megismerésének tervezése”
Lattenstein Jánosné és Török Lajosné óvodapedagógusok

Szolnok, Ligeti Úti Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI

2013. 11. 19.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Szolnok, Ligeti Úti Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI

2013. 11. 20.
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában”

Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Öskü,
 Napsugár Óvoda
2014. 02. 03.
„VILÁGRA – SZÓLÓ A külső világ tevékeny megismerésének tervezése”
Lattenstein Jánosné és Barcza Béláné óvodapedagógusok Mezőlak, Tengelic Természetvédő Óvoda 2014. 06. 12
„Mozdulj – gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában” Vigváriné Nagy Ildikó és Tóvári Andrea gyógytestnevelő óvodapedagógusok

Bük,

Csodaország Óvoda

2014. 07. 01.

Szakmai rendezvények a Vadvirág Óvodában 2013-2014-ben:

2013 őszén előadásoknak, képzéseknek adott helyet intézményünk. A NOVOSZOLG Kft. és a Közép-dunántúli Pedagógiai Intézet szakértőinek előadásait hallgathatták az érdeklődők. 

Novemberben szakmai rendezvény keretében Gergely Ildikó, az ELTE testnevelés szakos tanára tartott interaktív előadást a mindennapos mozgás jelentőségéről.

A TÁMOP 3.1.11-12 óvodafejlesztési pályázat keretében 4 képzést intézményünk falai között tart meg a képző szolgáltató. (2013. szeptemberben, 2014. márciusban és 2 képzést 2013. áprilisban)

Várjuk a további érdeklődést és megkeresést az intézmények részéről!

Barcza Béláné óvodavezető

Vadvirág körzeti Óvoda Veszprém, Avar u. 7/A

Néhány kép  a jó gyakorlat átadásokról és a mentorálásokról:

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovi 2020 21

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok

Rövid hírek

A környezettudatos magatartás kialakítását célozza, hogy óvodánk bejáratánál egy használtelem-gyűjtő konténert helyeztünk el. Várjuk és kérjük, az otthon elhasznált elemeket ebbe a gyűjtőbe dobják be.

Névnap:

Ma : Kristóf, Jakab